Beskrivelse av prosjektet

Økonomi/betalingsbetingelser

Omkostninger

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 2344,- pr kvm BRA for boligen. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 58,60,- pr. kvm. BRA for boligen. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  • Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
  • Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
  • Gebyr for pantattest kr. 206,-

Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

I tillegg til skal kjøper innbetale oppstartskapital 5000,- for å sikre likviditet i sameiet ved oppstart.

Omkostningene faller til betaling ved overtakelse. Det tas forbehold om endringer av offentlige avgifter og gebyr.

Stipulerte felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene.

Felleskostnadene er stipulert til kr. 29,70,- pr. kvm BRA pr. mnd. for leiligheten som skal dekke bl.a. oppvarming, avsetning til vedlikehold fellesarealer, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader.

I tillegg vil det bli lagt til abonnement kabel-tv/internett kr. 350,-/mnd og parkering kr. 150,-/mnd for de som har uteparkering eller kr. 200,-/mnd for de med parkering i garasje.

Forslag til fellesutgifter følger vedlagt i utkast til budsjett. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte.

Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen og er ikke inkludert i felleskostnadene beskrevet ovenfor.

Eidsvoll kommune forutsetter at hver bolig har egen vannmåler.

Kommunale avgifter vil følgelig variere etter forbruk.

Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt i Eidsvoll kommune.

Oppgjør

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.